7,500,000 تومان
تولید کننده: Xiaomi
کد کالا: تصفیه آب هوشمند می شیاومی Xiaomi Mi Water Purifier
-
+

می دیجی یک انتخاب ویژه همیشگی با گارانتی ۱۸ ماهه


درباره محصول

یکی از مهمترین اصول سلامتی نوشیدن آب سالم است که میتواند کمک شایانی به شادابی و سلامت جسم کند که این مهم از دید شرکت شیاومی جا نمانده و با تولید دستگاه تصفیه آب هوشمند شیائومی در حوزه تولید سلامت جسم گام بزرگی برداشته است.این دستگاه دارای 4 نوع فیلتر جهت تصفیه کامل آب که شامل یک عدد فیلتر پنبه ای جهت جدا کردن رسوبات و ناخالصی های آب ، دو عدد فیلتر کربنی جهت بهبود کیفیت و طعم آب و اسمز معکوس برای جدا کردن باکتری ها و فلزات سنگین و تصفیه کامل آب استفاده میشوند.به طور کلی این دستگاه با ابعاد کوچک 410×260×205 میلی متر به آسانی قابل نصب میباشد و در هر دقیقه یک لیتر آب را به طور کامل تصفیه مینماید. یکی از ویژگی های مهم این دستگاه قابلیت اتصال به شبکه وای فای و کنترل و اطلاع از وضعیت دستگاه توسط برنامه Mi home در گوشی هوشمند کاربر است. این اپلیکیشن شما را از کیفیت آب خروجی و همچنین زمان تعویض ۴فیلتر دستگاه مطلع میکند. عملکرد دستگاه به این صورت است که ابتدا فیلتر اول رسوبات و ناخالصی ها را از بین میبرد، سپس فیلتر کربنی رنگ و بوی موجود در آب را می گیرد و طعم آن را بهبود میبخشد. در نهایت غشای اسمز معکوس، فلزات سنگین، باکتری ها و سایر مواد آلی را از آب حذف می کند. تصفیه آب شیائومی میتواند با سرعت یک لیتر در دقیقه به تصفیه آب بپردازد. به این ترتیب می توانید با استفاده از این دستگاه ۴۰۰گالن بزرگ آب را در روز تصفیه کنید.Mi Water Purifier

Filtering 1,500 liters of water, purified water after the process of reverse osmosis RO, health of your family

RO reverse osmosis technology

Standards of bottled purified water

Filtration rate 8 times faster

           TDS water quality control in real time


           Have you got clean water in your home

           Tap water contains a lot of the following substances

           Even after boiling water, you can not get rid of them

           Heavy metals lead, cadmium, chromium, mercury, arsenic

           Precipitate

           Inorganics nitrite fluoro

           Particulates rust, sludge


           One of the most important priority is to have an efficient water purifier

           Best high-quality technology RO reverse osmosis water filtration

           First-class filter materials US Dow / GE

           People want to open the tap and be able to drink clean water. At the moment only technology RO reverse osmosis water filtration can help resolve this issue. The most accurate filtering technology of water - up to 01% 0 mm (0.0001mkm), the destruction of almost all bacteria, antibiotics and water purification from heavy metals, scale, etc. 4 levels of filtering system, multi-layer purification, removing the possibility of secondary pollution. The world's leading supplier of filters, as a result, you get drinking water that meets the standards of treated water bottling


                0.0001mkm filtering accuracy

                Filtration of 1,500 liters of water per one membrane


                Efficient removal of water from precipitation, scale, bacteria, heavy metals

                Clean water - good health

                 Bacteria

                 from 0.4 to 5 microns

                   Virus

                  0.01 to 0.1 micron

                   Antibiotic

                   from 0.001 to 0.01 m

                    Heavy metals

                    0.0005 to 0.005 m

                     Inorganics

                     0.0002 to 0.005 microns 

                      Organic matter

                      molecular weight greater than 100

                                    Microfiltration

                                    Filtering accuracy to 0.1-1 m

                                    Chlorine

                                    Precipitate

                                    Rust

                                    Insect eggs

                                    Colloid

                                    Granules grains

                                    Common Water Purifier


                                    Ultrafiltration

                                    The accuracy of 0.01-0.1 micron filtration

                                    Viruses

                                    Bacteria

                                    Vermin

                                    Common Water Purifier


                                    RO reverse osmosis technology

                                    Filtration accuracy of 0.0001 to 0.001 mm

                                    Heavy metals

                                    Inorganics

                                    Organic substances


                                                                                                                      Mi water purifier


                                          Water quality complies with distilled bottled water

                                          Mi purifier has passed quality control center for Disease Control and Prevention of China and the authorized body of the domestic US NSF

                                          The quality of water purifier Mi compliant "GOST food and bottled drinking water." This means that after purification of tap water, its quality is not inferior to the quality of bottled water from the supermarket. Mi purifier has passed quality control center for Disease Control and Prevention of China, which resulted in the removal efficiency of bacteria, heavy metals, inorganic substances and other harmful particles and substances that exceed the industry standard. In addition, Mi purifier and verifiable US National Science Foundation NSF, which determined that the Mi Water Purifier meets the most prestigious worldwide standard NSF 58

                                          99.9% - The effectiveness of removal of bacteria

                                          99.7% - The removal efficiency of organic matter

                                          99.9% - The removal efficiency of heavy metals

                                          100% - The removal efficiency of antibiotics

                                             Chinese Center for Disease Control and Prevention, Safety, and Environment Product Safety / Testing Center of Guangdong Province microbiological analysis / testing center and analysis of Guangdong Province, China

                                             Filtering 1,500 liters of water

                                             The filtration rate 8 times faster

                                             To solve the problem of slow water supply, conventional water purifiers equipped with special tanks for the storage of clean water, which is, in fact, impossible to wash inside. Thus, there can appear and spread bacteria, which means that there is a huge possibility of secondary pollution of water, and, as a rule, the quality of purified water is significantly below the sanitary safety of the water. In a result of great efforts of engineers, we have increased the capacity of the filter. Firstly, we have improved filter element, filter cartridge in a traditional reverse osmosis RO, we increase the channel through which water flows, as well as significantly increase the area of filtration. As a result, we have greatly improved the efficiency of filtration. Secondly, we have used a booster pump to provide a sufficient amount of water. Ultimately, the filtration efficiency has increased by 8 times, allowing you to unscrew the tap valve and immediately drink fresh and clean water from it


                                                               50% - water discharge

                                                               1,0l / min - filtration rate


                                                               * Note: water flow rate, the filtration rate will depend on the water temperature, pressure, and quality. The above data are based on such indicators: water temperature 25 ℃, water pressure at 0.2MPa


                                                               Filtering area is 4 times greater, multichannel filtering water

                                                               If in a traditional filter cartridge is one reverse osmosis membrane filter, we increased this number to 4, as well as reuse of the large size membranes significantly increases the filtration efficiency


                                                               Using booster pump

                                                               10 million start and stop times, 2,000 hours of continuous rigorous testing standards to ensure adequate water pressure, passable through the RO reverse osmosis membrane


                                                               Check water quality on a smartphone in real time

                                                               Mi Water Purifier Water Purifier is smart, so thanks to the smartphone and WiFi network, you can check the quality of tap water TDS, and quality of water after treatment in real time. When it comes time to replace the filter on your smartphone will give a reminder. Unlike the old system, when you have to determine the approximate date of filter replacement, Mi Water Purifier is equipped with special built-in water meter and frequency of use of the water purifier, which accurately calculates the lifetime of a particular filter. When the time comes to replace the filter, on your phone in one click to order a new one, so you will be able to maintain an optimal state of operation of the water purifier. Built-in self-test 23 components in the event of problems in the work, will help to solve it quickly


                                                               Aesthetics in your kitchen

                                                               The surface area of Mi Water Purifier barely area of A4 paper, the installation takes only 5 minutes

                                                               All people want to drink clean water, but often stops them problematic installation of the water purifier. This problem was the starting point in modeling our water purifier. First of all, it should be aesthetically pleasing to look and not to disturb the design ideas in the kitchen. No less important, it was also convenient and easy to install, without prejudice to your repair. After connecting to the water purifier water pipe immediately use it. In order that you could put on the countertop water purifier, our engineers did their best to minimize the space occupied and as a result has achieved that the surface area of Mi Water Purifier barely area of A4 paper. Quick connection to the tap filter installation, with the unpacking of the water purifier, takes a few minutes. As a gift, you will also receive 6 adapters


                                                                         Do you need a water purifier

                                                                         Mi TDS tester for testing water quality

                                                                         Test your water at home, in order to determine whether you need a water purifier

                                                                         TDS displayed heavy metal ions in water and soluble salts


                                                                         More than 60 patents for creating aesthetic device in your kitchen

                                                                         In the external aesthetics of the water purifier, hides and internal innovation. Reconstruction of every last detail, improved water flow, have created a unique in the world built-in water flow volume. 198 already applied for patent applications of the staffed device, more than 90% of innovative components. After such a complex process of renovation, as a result, we got a water purifier, a surface area which is a bare area of A4 paper, but it filters out 1,500 liters of water. In order to use it were easy, we tried to make the installation of cleaner technology as quickly as possible and affordable, for this, you need only 5 minutes. We provide you with high-quality kitchen gadget technology RO reverse osmosis water filtration

                                                                         5 minutes to install the purifier

                                                                         We often do not dare to buy a water purifier because of its installation, but with Mi Water Purifier you will not have any difficulties. Now there is no need to change in your house / apartment water flow circuits, also do not need to damage previously done repairs. All that is needed is to get a small water purifier in the package and put it on the table, connected to a power source and connected to an existing water tap and start using it. You will also receive 6 adapters that fit most faucets that are used in homes, from unpacking to ready for use just 5 minutes time

                                                                         Remove the aerator

                                                                         Plug Adapter

                                                                         Connect the touch control


                                                                                   Waterproof touch control unit

                                                                                   Dual construction output

                                                                                   Mi Water Purifier is equipped with a built-in accurate touch control unit water supply, connect it to an existing water tap and immediately proceed to its use

                                                                                   Thanks to a sensor unit, you will need one click of a button to switch the supply of distilled water or to ordinary tap water. Closed design, has an extremely high level of protection against water ІPX 6, so you, without the slightest fear can touch it with wet hands

                                                                                   Water purifier also has LED power button backlight, the reflection of which also will inform about the quality of water. The blue color indicates that the water is clean and you can drink it. Orange indicates a slightly increased rate TDS tester, so you need to wait until the color turns blue, and only after that, you can drink the water

                                                                                    

                                                                                   High level of water resistance

                                                                                   Night Vision Button

                                                                                   Switch to supply distilled / tap water


                                                                                               

                                                                                              High-quality testers for measuring water purity

                                                                                              2 built-in probe TDS testers for measuring the quality of water, high corrosion resistance material that provides durability and accuracy of the device

                                                                                              Smart protection against overheating

                                                                                              All cleaners can not withstand the high-temperature water. But our water purifiers have overheating protection, which detects when the flow of hot water, water flow automatically switches to prevent disruption of the filter cartridge and the system water flow

                                                                                              Instant result of cleaning technology

                                                                                              Built-in sensor accuracy, which is to discover the appearance of water in the channel, in a moment, starts the process of purification. High sensitivity to 0.5l / min., Which means that even at a low water pressure still activates the water purifier

                                                                                              The lack of water tank eliminates the possibility of its secondary pollution

                                                                                              In order to solve the problem of purified water feed rate in conventional reverse osmosis, purifiers use special containers. But at the expiration of their extended use you will not be able to clean the water tank, and there may appear and breed many different bacteria, which leads to secondary pollution of water and its quality can not meet the sanitary standards

                                                                                              For this reason, engineers have long pondered how to optimize operation technologies of reverse osmosis membranes and the booster pump and eventually reached that purifier filtration to 1500 liters of water, and the cleaning rate was much higher than the rate of traditional water purifier with water tanks. After eliminating the likelihood of secondary contamination, we can guarantee that you will enjoy every drop of clean and fresh water


                                                                                                         Flow rate of water to 50%

                                                                                                         Piping concentrated impurities to its convenient recycling

                                                                                                         Technology RO reverses osmosis treatment process which requires water for rinsing the outside of the membrane, in order to avoid contamination of the material surface. This is the reason for the presence of impurities concentrated in the use of reverse osmosis technology RO

                                                                                                         After optimization of the RO membrane and duct system water flow, in Mi Water Purifier water production rate reached 50%, higher than 30% of production standards. In addition, for easy disposal of the concentrated water, we used the phone desktop design, which is in contrast to the traditional design of direct draining, more energy efficient and environmentally friendly

                                                                                                         Concentrated water, which removed a precipitate residual chlorine can be used for watering flowers, cleaning the floor, washing, and other things, but strictly forbidden to drink this water

                                                                                                         Normal purifier: water production efficiency is low, production rate of water 1: 3

                                                                                                         Mi Water Purifier: production of water is higher than industrial standards of water production rate is estimated as 1: 1

                                                                                                         * Note: water flow rate, the filtration rate will depend on the water temperature, pressure, and quality. The above data are based on such indicators: water temperature 25 ℃, the water pressure is 0.2MPa

                                                                                                         Quick change of filter cartridges

                                                                                                         In order to replace the filter cartridge, you don't need to have special tools. Patented design for the quick change of filter cartridges, you only need to gently turn the filter, not adhering to its exact location and remove it


                                                                                                                              1. Open the top cover

                                                                                                                              2. Spin filter cartridge counterclockwise

                                                                                                                              3. Insert the new filter cartridge and spin clockwise

                                                                                                                              4. Close the top cover

                                                                                                                              Unique in the world built-in construction volume flow without leakage of water

                                                                                                                              In the conventional water purifier, water leakage risk is very great, as is necessary to make 40 pipe connectors for the system water flow and, consequently, the more connection points, the greater the danger of water leakage. In order to reduce the number of connection components, engineers have come more than 300 device design improvements. As a result, instead of the connecting elements 40 in conventional cleaners, we use one unique in the world making bulk water flow. Within this structure, there is no single point of connection, but it combines 4 level 5 directions of three-dimensional flow of water. This not only contributes to harnessing each inch interior space, reduces the volume of the water purifier, but also eliminates the risk of breakage of connection points, and consequently the water leakage. The use of first-class world aviamateriala SABIC (Saab) PPO, which maintains strong pressure to 3.6MPa, use cleaner without any worries

                                                                                                                               

                                                                                                                              The lack of security breaches

                                                                                                                              Net handling, selling and distribution


                                                                                                                              Water purifiers are directly related to the health and safety of the consumer, so we did not use harmful materials and at the same time, we turn our attention to the manufacturing process of the device is clean. Prior to each assembly, all the parts yielded thorough rinsing with purified water to the same assembly was accomplished in a clean shop. After completion of the assembly, we also re-performed procedure sanitizing pipelines. Before releasing the product from the factory, each wrapped in a water purifier vacuum packaging to avoid secondary pollution during transportation. Therefore we can guarantee that delivered Mi Water Purifier is new and clean

                                                                                                                               

                                                                                                                              Clean Shop

                                                                                                                              Ensuring that during the assembly, components can not be secondary polluted

                                                                                                                               

                                                                                                                              Washing and disinfecting of components

                                                                                                                              Thorough washing of all parts with purified water, pipeline disinfection of ready purifier

                                                                                                                               

                                                                                                                              Selling and distribution

                                                                                                                              Encapsulated packaging of the finished product, to avoid secondary pollution during transportation


                                                                                                                              The world's leading suppliers of

                                                                                                                              Testing and certification of all components

                                                                                                                                                    ​

                                                                                                                                   Mi Water Purifier provides you with purified water, proper sanitation standards, not only through the use of advanced technology but also due to the fact that we have carefully selected each item. To avoid leakage of hazardous substances, the manufacturer, the main and most important component, we chose the world's leading suppliers. We also engaged reputable companies of research and certifying authorities, which severely tested the safety of the main parts of our water purifier. After these tests, we can vouch for your safety and health


                                                                                                                                   The world's leading suppliers

                                                                                                                                   Scientific research companies and organizations

                                                                                                                                   Suppliers of high quality: SHIMPO (Japan), Apollo, Johnson & Johnson, Zhuo Yi, Netac, Guanyuda


                                                                                                                                   Each Mi Water Purifier before leaving the factory

                                                                                                                                   undergoes a rigorous 100% test

                                                                                                                                     

                                                                                                                                        We have very strict criteria for testing, in order to accurately determine whether Mi Water Purifier matches the standard. For example: testing the reference pressure test high / low-pressure water and 8 other verification methods. Only after a successful 100% completion of all tests, the water purifier is released from the factory. Moreover, each component part is also amenable to rigorous testing before you start using it, so we and our suppliers very seriously carry out our work to meet the high-quality standards


                                                                                                                                        RO reverse osmosis technology

                                                                                                                                        The most accurate filtering technology


                                                                                                                                        Our bodies are 70% water, but not all of the water is suitable for drinking. After treatment and release of water from the plant, it can absorb the rust from the pipeline, and even after you boil it, you will not be so removed from her heavy metals and heat resistant bacteria. Mi Water Purifier is equipped with technology of reverse osmosis RO, which is by far the best water filtration system that removes heavy metals, antibiotics, organic substances. This technology is incorporated 4-level filtering system that removes the water from rust, scale, antibiotics and bad smell. Clean and fresh water - a healthy lifestyle, so after such a challenging and high-filtration systems, you can enjoy drinking clean and tasty water


                                                                                                                                               Source water

                                                                                                                                               PP cotton - removing the precipitate of solid particles and other larger particles

                                                                                                                                               Granular activated carbon - removes bad odor and chlorine residues

                                                                                                                                               RO - deletes antibiotics, organic matter, heavy metals, inorganic substances, bacteria concentrated water

                                                                                                                                               Granular activated carbon - to improve the taste

                                                                                                                                               Pure water                                                                                                                                                    RO Reverse Osmosis

                                                                                                                                                    نظر بدهید

                                                                                                                                                    لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.